Khám phá 10+ cách dùng thì quá khứ hoàn thành hay nhất bạn cần biết

Nội Thất Xinh xin giới thiệu một bài viết rất hay về cách dùng thì quá khứ hoàn thành biên tập đầy đủ các kiến thức chi tiết và khách quan nhất. Hãy chia sẻ bài viết này để nhiều người quan tâm hơn nữa nhé!

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) là một trong những thì quan trọng và xuất hiện nhiều trong các đề thi. Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tìm hiểu công thức và cách dùng trong bài viết dưới đây.

Thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành

1. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense)

Thì quá khứ hoàn thành (QKHT) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì QKHT. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành là trong câu có các từ dưới đây:

 • Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …
 • Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to watch it again last night.

I was writing an e-mail when our computer broke down.

3. Công thức thì quá khứ hoàn thành

Công thức thì quá khứ hoàn thành
Công thức thì quá khứ hoàn thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

Had: trợ động từ

V3: động từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

 • Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

 • Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place to stay when she went to Boston?

Where had she lived before she moved to Chicago?

4. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành
Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

4.1. Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm nhất định trong quá khứ

 • By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.
 • We had looked for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.2. Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ

 • He had never played football until last week.
 • She had traveled around the world before 2010.

4.3. Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ

 • When Hoa arrived at the theater, the film had started.
 • Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Diễn tả sự thất vọng về sự việc nào đó trong quá khứ

 • I wish I hadn’t failed my exam last week
 • She wishes she hadn’t punished her daughter.
 • I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. Sử dụng trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ

 • If I had known my friend was in the hospital, I would have gone to see her.
 • She would have come to the party if she had been invited.

5. Phân biệt thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Phân biệt thì QKHT và thì QKHTTD
Phân biệt thì QKHT và thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ hoàn thành

 • S + had + V-3/ed +….
 • S + hadn’t + V-3/ed +….
 • Had + S + V-3/ed +….?
 • How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • S + had been + V-ing +….
 • S + hadn’t been+ V-ing +….
 • Had + S + been + V-ing +….?
 • How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về cách dùng

Quá khứ hoàn thành:

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.
 • Dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ.
 • Được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 và câu điều ước diễn đạt ước muốn trái với quá khứ.
 • Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn).
 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục đến một hành động khác trong Quá khứ.
 • Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một số bài tập và đáp án về thì quá khứ hoàn thành

6.1. Bài tập 1

 1. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.
 2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.
 3. They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.
 4. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….
 5. Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.
 6. Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.

6.2. Bài tập 2

 1. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….
 2. David had gone home before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….
 3. 3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….
 4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….
 5. The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. hadn’t worn.
 2. had met.
 3. came – had finished.
 4. had started
 5. had gone – went
 6. listened – had done

Bài tập 2:

 1. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.
 2. After David had gone home, we arrived.
 3. Before we took a look around the shops, we had had lunch.
 4. By the time we started our work, she had explained everything clearly.
 5. When we got out of the office, the flight had gone out.

Hy vọng những điểm chính trong thì quá khứ hoàn thành do 4Life English Center (e4Life.vn) tổng hợp sẽ giúp bạn nắm chắc ngữ pháp để vận dụng vào bài tập và trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

Tham khảo thêm:

 • 14+ Phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
 • Lộ trình học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu
 • Lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc

Top 12 cách dùng thì quá khứ hoàn thành được biên soạn bởi Nội Thất Xinh

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

 • Tác giả: oxford.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.6 (466 vote)
 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ:
  Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ, trước 1 mốc thời gian khác:
  Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực:
  Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác:

Thì quá khứ hoàn thành | EF | Du Học Việt Nam

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect) | Công thức, cách dùng & bài tập

Bài 7: Thì quá khứ hoàn thành

 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 4.18 (445 vote)
 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ.

Xem thêm:: Danh sách 8 sơn trong nhà loại nào tốt tốt nhất hiện nay

Thì quá khứ hoàn thành: Cách dùng và cấu trúc tiếng Anh

Thì quá khứ hoàn thành: Cách dùng và cấu trúc tiếng Anh
 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.9 (599 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa tiếng Việt: Thì quá khứ hoàn thành là thì được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa tiếng Việt: Thì quá khứ hoàn thành là thì được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì dùng thì quá …

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì quá khứ hoàn thành Past perfect và bài tập có đáp án

Thì quá khứ hoàn thành Past perfect và bài tập có đáp án
 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.54 (287 vote)
 • Tóm tắt: Thì Quá khứ đơn mô tả một hành động xảy ra trong quá khứ và đã chấm dứt hẳn còn thì Quá khứ hoàn thành lại có ý nghĩa nhấn mạnh vào hành động đó xảy ra trước …

Xem thêm:: Series cách chế biến cá khô mặn chuẩn mẹ làm

Phân biệt thì Hiện tại hoàn thành & Quá khứ hoàn thành

Phân biệt thì Hiện tại hoàn thành & Quá khứ hoàn thành
 • Tác giả: onthiielts.com.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.37 (268 vote)
 • Tóm tắt: Khi sử dụng HTHT ở câu 1, người nói nhấn mạnh đến việc ở điểm C (hiện tại), bữa tối đang được nấu hoặc nấu đã xong rồi. · Khi sử dụng thì QKHT ở …

Thì quá khứ hoàn thành (past perfect): Lý thuyết và bài tập áp dụng

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 3.02 (569 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh-question):
  Loại câu:
  Khẳng định:
  Phủ định:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì quá khứ hoàn thành (past perfect) là thì được sử dụng để diễn tả những hành động, sự việc nào đó xảy ra trước một hành động hay sự việc khác trong quá khứ. Những hành động xảy ra trước ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành, những hành động diễn ra …

Các loại thì quá khứ trong tiếng anh – Công thức, cách dùng chi tiết

Các loại thì quá khứ trong tiếng anh - Công thức, cách dùng chi tiết
 • Tác giả: prep.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 2.79 (176 vote)
 • Tóm tắt: I. Thì quá khứ đơn (Past simple tense) · II. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) · III. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì quá khứ là những thì vô cùng cơ bản trong tổng số 12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh. Thì này được sử dụng cũng như xuất hiện liên tục trong những bài thi tiếng Anh thực chiến, ví dụ: THPT Quốc gia, IELTS hay TOEIC. Ngoài ra chúng ta cũng vận dụng …

Xem thêm:: Gợi ý 10+ các bệnh lý về mắt hay nhất bạn cần biết

Công thức Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

 • Tác giả: dolenglish.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.84 (150 vote)
 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng …

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT): CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 2.77 (99 vote)
 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect) là thì được sử dụng nhằm diễn tả hành động, sự việc nào đó xảy ra trước một hành động, sự việc trong quá khứ. Hành động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phía trên là tổng hợp kiến thức đầy đủ nhất về thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể sử dụng thì một cách thành thạo nhất. Nếu bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, đừng ngần ngại đăng ký test online …

Nguồn: https://noithatxinh.net.vn
Danh mục: Tư Vấn